ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ร่วม มจธ. ลุยโครงการออริจิ้น-บางมด วัลเลย์

ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ร่วม มจธ. ลุยโครงการออริจิ้น-บางมด วัลเลย์

นายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จับมือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ดำเนินโครงการออริจิ้น-บางมด วัลเลย์ (Origin-Bangmod Valley) เพื่อสร้างความร่วมมือใน 4 ด้าน ได้แก่

1.ด้านการวิจัย ดำเนินการวิจัยร่วมกันเพื่อพัฒนาธุรกิจ และแก้ปัญหาต่าง ๆ ในมิติด้านการจัดการอสังหาริมทรัพย์ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

2.ด้านการพัฒนาบุคลากร ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรปัจจุบันของเครือออริจิ้น ซึ่งมีอยู่กว่า 2,600 คน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามแผนการเติบโตแบบพหุจักรวาล หรือ Origin Multiverse ทั้งด้านการบริหารจัดการและองค์ความรู้อื่น ๆ

3.ด้านการฝึกปฏิบัติ เปิดพื้นที่ Origin-Bangmod Valley เป็นพื้นที่ให้นักศึกษาของ มจธ.ได้ฝึกปฏิบัติในการสร้างชิ้นงานนวัตกรรม ร่วมกับทีมงานของเครือออริจิ้น รวมถึงเปิดทางให้นักศึกษา มจธ.ได้มีโอกาสเข้าฝึกงานกับบริษัทในเครือออริจิ้น

4.ด้านการพัฒนาแอปพลิเคชั่น ยกระดับแอปพลิเคชั่นในเครือ อาทิ Origin Connect, Primo Plus ให้ตอบโจทย์การอยู่อาศัยของลูกบ้านมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในด้านที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมบ้านด้วยระบบ Home Automation

“ในโลกยุคปัจจุบัน ทุกธุรกิจและอุตสาหกรรม รวมถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ต้องเผชิญความท้าทายใหม่ ๆ ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เราตระหนักดีว่าการติดอาวุธเพิ่มเติมด้านการบริหารจัดการและด้านองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรปัจจุบัน การเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้โชว์ไอเดีย ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ เป็นเรื่องสำคัญในการรับมือกับทุกความเปลี่ยนแปลงของโลก

ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ร่วม มจธ. ลุยโครงการออริจิ้น-บางมด วัลเลย์

เราจึงมองว่า การสร้างความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจ กับภาคการศึกษา ตลอดจนนักศึกษา Gen Z จะเป็นกุญแจสำคัญให้เรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นได้จริง และยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ มจธ.ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีวิสัยทัศน์สอดคล้องกัน มุ่งหวังว่าการสร้างความร่วมมือครั้งนี้ จะเป็นส่วนสำคัญในการพลิกโฉมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่เครือออริจิ้น”

ด้าน รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กล่าวว่า มจธ.เป็นองค์กรที่ตื่นตัวกับกระแสความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง สร้างผลงานวิชาการทั้งในด้านการวิจัย การผลิตบัณฑิต การให้คำปรึกษา และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

สำหรับความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้เป็นการเชื่อมโยงองค์ความรู้ในมหาวิทยาลัย สู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและเติบโตอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่ความก้าวหน้าในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้พัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป ผ่านการบูรณาการทำงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ใน มจธ. อาทิ ศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นต้น

โดยมหาวิทยาลัยพร้อมผลักดัน Origin-Bangmod Valley ซึ่งจะเปิดพื้นที่ที่มีอุปกรณ์สนับสนุนให้ไอเดียใหม่ ๆ นั้นต่อยอดได้ ภายใต้การทำงานร่วมกันระหว่าง มจธ. และออริจิ้น เพื่อก้าวสู่การพัฒนาธุรกิจใหม่ของประเทศไทยได้

ขณะที่ ผศ.ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ ผู้อำนวยการศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร (STECO) มจธ. กล่าวว่า ปัจจุบันสภาพแวดล้อมในการทำธุรกิจมีความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงหลาย ๆ ปัจจัยทั้งจากสภาวะแวดล้อมที่มีความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว หรือความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่ทำให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเป็นไปได้ง่ายขึ้น รวมถึงการนำความรู้ในการบริหารจัดการในเชิงกลยุทธ์และเชิงนวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจ

ทั้งนี้ เพื่อเตรียมการในการปรับตัวให้พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว Origin-Bangmod Valley ที่เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง มจธ. กับบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จะทำหน้าที่ศูนย์กลางพัฒนาแนวคิดเชิงนวัตกรรม โดยมหาวิทยาลัยจะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง เพื่ออำนวยความสะดวกการทำธุรกิจผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้และความเข้าใจในการบริหารเฉพาะทางให้กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

โดยมุ่งเน้นการเชื่อมโยงระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การให้คำปรึกษาในการยกระดับความสามารถทางการแข่งขันด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน แก้ปัญหา หรือต่อยอดธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ siamdatahost.com

UFA Slot

Releated