คุณหญิงกัลยา-ศ.ดร.สุชัชวีร์ ปลุกกระแสสังคมผลักดัน Thai Wave

คุณหญิงกัลยา-ศ.ดร.สุชัชวีร์ ปลุกกระแสสังคมผลักดัน Thai Wave

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวว่า ปัจจุบันนี้ความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็ว และไม่หยุดยั้ง จนอาจไม่รู้ว่าโลกที่เราอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นโลกใบเดิมหรือเปล่า เพราะฉะนั้นคนไทยต้องเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะได้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างมากมายนี้ จึงจำเป็นต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กไทย โดยการทำระบบการศึกษาเพื่อจะพัฒนาคน ด้วยวิทยาศาสตร์และ CODING ซึ่งปัจจุบันสังคมไทยได้ตระหนักและรับรู้ถึงความสำคัญและความจำเป็นที่เด็กไทย และคนไทยทุกคนต้องมีความรู้ มีภูมิคุ้มกันด้วยวิทยาศาสตร์ และ CODING เพื่อรับมือและเผชิญหน้ากับโลกในยุคดิจิทัล

อย่างไรก็ตาม นอกจากการสร้างภูมิคุ้มกันให้คนไทยแล้ว ยังต้องสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนด้วยเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย พัฒนาคนไทยให้ไปสู่ระดับโลกได้ โดยต้องให้ความสำคัญไปที่ THAI / TECH / TEEN หรือ T-WAVE คลื่นลูกใหม่ ไทยนิยม

โดย THAI หมายถึง คนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก ศักยภาพของคนไทย ไม่ด้อยไปกว่าชนชาติอื่น ต้องสร้างเครือข่ายเพื่อชักชวนคนไทยเก่ง ๆ เข้ามาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ สร้างค่านิยมที่ถูกต้อง ไม่ใช่แค่การภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทย แต่ต้องมั่นใจในศักยภาพของตัวเองที่จะสามารถแข่งขันได้ในเวทีสากล

ส่วน TECH หมายถึง การใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนความรู้ เทคโนโลยีจะเป็นสิ่งที่ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาได้ และพัฒนาให้คนไทยพร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใหม่ ๆ

และ TEEN หมายถึง การพัฒนาเด็กไทยให้เต็มเปี่ยมไปด้วยศักยภาพ การศึกษาวันนี้จะเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนประเทศ การเรียนต่อจากนี้ไปต้องสอดคล้องกับการศึกษาโลก นั่นคือ ต่อจากนี้ไปการเรียนต้องสนุก ระหว่างเรียนต้องมีรายได้ จบแล้วต้องมีงานทำ เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ทันสมัย และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น แข่งขันกับเวทีโลกได้

คุณหญิงกัลยา-ศ.ดร.สุชัชวีร์ ปลุกกระแสสังคมผลักดัน Thai Wave

ดร.คุณหญิงกัลยากล่าวต่อว่า ตนได้เป็นผู้ริเริ่มและขับเคลื่อนกลุ่ม T-WAVE คลื่นลูกใหม่ ไทยนิยม ร่วมกับ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ด้วยเป้าหมายที่ต้องการสร้างคนไทย ยกระดับคนไทย การศึกษาไทย ให้มีคุณภาพ และแข่งขันได้ในระดับโลกไม่ว่าจะเป็นด้านไหน เราจะทำการศึกษาไทย พัฒนาเด็กไทย ศักยภาพของเด็กไทยให้ไปถึงระดับโลก เพราะการศึกษาครอบคุมทุกอย่างทั้งเศรษฐกิจ การเมือง สังคม เพราะฉะนั้นแล้ว T-WAVE จะเป็นคลื่นลูกใหม่ที่มีพลัง ถึงเวลาแล้วที่ทุกคนต้องมารวมกันทำให้เกิดแรงกระเพื่อมเพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยให้ไปไกลถึงระดับโลก ยกตัวอย่างเช่นการผลักดัน Soft Power ของไทยที่โดดเด่นทั้งทางด้านอาหาร ศิลปวัฒนธรรม หากใช้หลักการของ T-Wave มาช่วยในการขับเคลื่อนก็จะช่วยให้สามารถเดินหน้าไปได้ไกลไม่แพ้ต่างชาติ

“ต่างชาติวันนี้มี K-Wave หรือกระแสเกาหลีที่โดดเด่นด้านวัฒนธรรม ในขณะที่ประเทศไทยก็มี Soft Power หลายด้านที่โดดเด่นไม่แพ้กัน หากได้รับการผลักดันอย่างเต็มที่แล้ว เชื่อว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจไทยได้ จึงอยากเชิญชวนให้ทุก ๆ คน ทั้งเด็กในวันนี้ ผู้ใหญ่ในวันนี้ จับมือกันเดินไปข้างหน้า เปลี่ยนเวลาที่ท้อให้เป็นเวลาที่ทำ ปฏิรูปไปสู่การปฏิบัติ เปลี่ยนเวลาที่รบเป็นเวลาที่รักกัน เปลี่ยนเวลาที่รอให้มาเริ่มและร่วมผลักดัน T-WAVE ไปข้างหน้าด้วยกัน ขอให้เราช่วยกันสร้างยุคสมัยที่เป็นความหวังของอนาคตลูกหลานเราให้ไปสู่ระดับโลกให้ได้”

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ siamdatahost.com

แทงบอล

Releated