นโยบายความเป็นส่วนตัว Print
นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อคุ้มครองลูกค้าที่ใช้บริการของ SiamDataHost.Com (สยามดาต้าโฮสต์ดอทคอม) ระหว่าง SiamDataHost.Com ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ให้บริการ" กับ ลูกค้าของ SiamDataHost.Com ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ใช้บริการ"

วัตถุประสงค์สำคัญในการให้บริการของผู้ให้บริการ คือการให้บริการที่ดีที่สุดแก่ผู้ใช้บริการ เพื่อผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการเอง และเพื่อเป็นหลักประกันในการลดความเสี่ยงจากการกระทำใด ๆ ที่ไม่เป็นการสมควรหรือไม่เหมาะสม ผู้ให้บริการ จึงจำเป็นต้องรับทราบถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ

ผู้ให้บริการให้ความสำคัญต่อข้อมูลส่วนบุคคล และทราบความประสงค์ของผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ ด้วยเหตุนี้ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ จะถูกเก็บเป็นความลับ และผู้ให้บริการ จะไม่ขายหรือให้ผู้ใดเช่าข้อมูลของผู้ใช้บริการที่สามารถระบุถึงตัวของผู้ใช้บริการได้ และจะไม่อนุญาตให้ผู้ใดเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลที่ได้รับจากผู้ใช้บริการ จะนำไปใช้โดยผู้ให้บริการเท่านั้น เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลของผู้ใช้บริการ ดังนั้นผู้ให้บริการจึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้บริการทราบถึงนโยบายในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ

ประกาศให้ทราบ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2551