เงื่อนไขการใช้บริการ Print

เงื่อนไขการใช้บริการ SiamDataHost.Com (สยามดาต้าโฮสต์ดอทคอม) นี้ เป็นข้อตกลงเกี่ยวกับการให้บริการ ระหว่าง SiamDataHost.Com ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ให้บริการ" กับ ลูกค้าของ SiamDataHost.Com ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ใช้บริการ"

 1. "ผู้ให้บริการ" ไม่รับบริการเว็บไซต์/วิทยุออนไลน์ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
  • เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับ การโจมตี สร้างความเสื่อมเสีย หรือทำลายความมั่นคง ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
  • เว็บไซต์เกี่ยวกับวิจารณ์การเมือง
  • เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับ ภาพ เนื้อหา ลามก อนาจาร ผิดศีลธรรมอันดีของไทย
  • เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับ Hack, Crack, Warez, Virus, Trojan, Worm, Backdoor, Phishing และ Software ละเมิดลิขสิทธิ์
  • เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับ การพนันที่ผิดกฎหมาย
  • เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับ การให้บริการ Download เพลง หนัง ละเมิดลิขสิทธิ์ เว็บไซต์รับฝากไฟล์ รับฝากรูป และเว็บไซต์ bittorrent ถึงแม้ File ดังกล่าวจะไม่ได้อยู่บนเว็บไซต์ของ "ผู้ใช้บริการ" ก็ตาม
  • เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับ การให้บริการ Email ทั้งฟรีและคิดค่าบริการกับบุคคลทั่วไป
  • เว็บไซต์ที่มีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
 2. "ผู้ให้บริการ" ไม่อนุญาตให้ "ผู้ใช้บริการ" ทำการ Spam Email ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น การส่ง โฆษณาไปยัง Email ผู้อื่นโดยผู้อื่นไม่ได้ขอ หรือ ส่งไปยัง Newsgroups User การส่ง Email โดยใช้ที่อยู่ส่งกลับ ที่ไม่มีจริงทางด้านธุรกิจ การส่งข้อความ ลูกโซ่เพื่อจะทำให้เกิดการตอบกลับจำนวนมาก และการส่งข้อความซ้ำ ๆ เดิม ๆ ไปยังผู้อื่น เป็นต้น
 3. "ผู้ให้บริการ" ไม่อนุญาตให้ "ผู้ใช้บริการ" ทำการ Run Script หรือ โปรแกรมใด ๆ ในการทำงาน โดยที่กินกำลังของ CPU หรือ Storage Space หรือ การใช้ Mail Services, Mail Forwarding Capabilities, POP3 Accounts หรือ Autoresponders ทำงานตลอดเวลาเพื่อส่งคำร้องขอไม่ว่ากรณีใด ๆ ไปสู่ Server ของผู้อื่นบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งรู้จักกันในนามของ "Attack Server " ซึ่งหาก "ผู้ใช้บริการ" ผิดเงื่อนไขการใช้บริการในข้อนี้ "ผู้ใช้บริการ" ยินดีที่จะรับการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจาก " ผู้ให้บริการ " และ เจ้าของสิทธิ์ Server ต่าง ๆ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
 4. "ผู้ให้บริการ" ขอสงวนสิทธิ์การรับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลภายในเว็บไซต์นั้นสูญหายเนื่องจากความผิดพลาดของอุปกรณ์ ถึงแม้ว่าเราจะมีบริการสำรองข้อมูลทุกสัปดาห์ แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่า ข้อมูลนั้นจะมีความถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่อุปกรณ์เกิดความผิดพลาด หรือจากเหตุสุดวิสัยอื่นใด ดังนั้น "ผู้ใช้บริการ" จึงควรทำการสำรองข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ การชดเชย จะชดเชยโดยเพิ่มระยะเวลาให้ตามที่ "ผู้ให้บริการ" เห็นสมควร
 5. "ผู้ให้บริการ" ไม่รับผิดชอบเกี่ยวประสิทธิภาพ ความล่าช้า ความผิดพลาด การสูญเสียข้อมูล หรือความเสียหายใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
 6. หากมีการติด Virus เกิดขึ้นกับ File ใด ๆ ที่ "ผู้ใช้บริการ" ใช้งานอยู่บน Server เช่น Website Files , Email Files , Database Files เป็นต้น จะถูกลบออกจากระบบโดยอัตโนมัติ โดยมิจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. กรณีที่ "ผู้ใช้บริการ" ต้องการยกเลิกการใช้บริการ หรือ ปรับลดบริการลง กับ "ผู้ให้บริการ" ก่อนครบกำหนดสัญญา "ผู้ใช้บริการ" ไม่มีสิทธิ์เรียกค่าบริการคืน ไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมดได้ เว้นแต่ทาง "ผู้ให้บริการ" จะเป็นผู้ยกเลิกบริการเอง โดยจะคืนค่าบริการตามสมควรให้เท่านั้น
 8. หากเกิดกรณีพิพาท ฟ้องร้อง กับบุคคลหรือองค์กรใดก็ตาม อันเนื่องมาจากการกระทำของ "ผู้ใช้บริการ" เอง "ผู้ให้บริการ" ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และหากเกิดกรณีพิพาทระหว่าง "ผู้ให้บริการ" กับ "ผู้ใช้บริการ" คำตัดสินของ "ผู้ให้บริการ" ถือเป็นที่สิ้นสุด
 9. "ผู้ใช้บริการ" ต้องดูแลการทำงานของ Script ใด ๆ ก็ตาม ที่ตนเองติดตั้งไว้ เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อระบบโดยรวม หรือผู้ใช้งานรายอื่น
 10. หาก "ผู้ใช้บริการ" แจ้งข้อมูลที่เป็นเท็จแก่ "ผู้ให้บริการ" หรือละเมิดเงื่อนไขการใช้บริการ "ผู้ให้บริการ" มีสิทธิยกเลิกการให้บริการทันที โดยไม่คืนค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น
ประกาศให้ทราบ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2551